SEBC मराठा जातीचा दाखला कसा काढावा ?

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) नुसार मराठा समाजाला १६% आरक्षण लागु करण्यात आले आहे. …

SEBC मराठा जातीचा दाखला कसा काढावा ? पुढे वाचा…